Diễn Đàn   |   Gunny Private   |   VLCM Private   |   Hack Game   |   Forumotion   |   Giải Trí   |   

Cổng Thông Tin Game Private

........x4vn.com4rVnGame.ComVnGame........

 • Trang ChínhTrang Chính  
 • GalleryGallery  
 • Tìm kiếmTìm kiếm  
 • Latest imagesLatest images  
 • Đăng kýĐăng ký  
 • Đăng NhậpĐăng Nhập  
 • [Thông Báo] Sự Kiện Hot Tuyển Thành Viên Vào TEAM HACK
  [Thông Báo] Tên Miền Của Forum
  DV Skin Forum Full Mod Giá Rẽ

  Mon Jul 11, 2011 8:37 am

  #1
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  †rjnhư
  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨  ¨‘°ºO(¯°•.Admin.•°¯)Oº°‘¨
  Huân Chương của
  †rjnhư

  Tài Sản,Thú Nuôi,Vũ Khí
  Thú Nuôi:
  Vũ Khí:
  Tài Sản:
  tạo 1 trang HTML rồi chèn code này vào
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>Chatbox</title><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><script src="http://lethanhton.googlecode.com/files/Jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script src="http://lethanhton.googlecode.com/files/vi.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var params = '?archives=0';var smilies_sid = '';//]]></script><script src="http://lethanhton.googlecode.com/files/chatbox3.js" type="text/javascript"></script><style type="text/css">* {margin: 0px;padding: 0;}html, body {overflow: hidden;}body {background-color: #efefef;}</style></head><body class="chatbox" onload="CB_disconnect();ajax_refresh_chatbox('?archives=1');if (location.href.indexOf('reload')==-1) location.replace(location.href+'?reload');">
  <div id="chatbox_header"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"><tr><td class="row1" nowrap="nowrap" height="30" valign="top" ><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap="nowrap" width="80px" height="30" valign="middle" align="center"><a href="javascript:void(0)" onclick="CB_disconnect();"><span id="chatbox_option_co" style="display: ; color: #ffffff; font-family: Tahoma;
  font-size: 11px;"><input type="button" value="Đăng nhập" title="Đăng nhập" style="font-weight: bold;height:22px;" /></span><span id="chatbox_option_disco" style="display: none; color: #ffffff; font-family: Tahoma;
  font-size: 11px;"><input type="button" value="Thoát" title="Thoát" style="font-weight: bold;height:22px;" /></span></a></td><td nowrap="nowrap" height="25" style=""><table border="0" width="100%"><tr><td style="color:#000000;padding-top:7px; padding-left:10px; width:17%" valign="top" ><blink><font color='red' size='2'><b>Notice:</b></font></blink></td><td style="color:#000000;padding-left:1px;">
  <br/>
  <SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript> v_content=[['','<font color="red"><b>Các bài viết không dấu + post sai sẽ bị xóa ngay lập tức</b></font>','_parent'], ['','<font color="red"><b>Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy, đưa link bậy bạ lên Shoutbox!</b></font>','_parent'], ['','<font color="red"><b>Phải sử dụng tiếng việt có dấu toàn diễn đàn</b></font>','_parent'],['','<font color="red"><b>Cấm đả kích các thành viên khác trên Shoutbox!</b></font>','_parent']];</SCRIPT> <SCRIPT language=JavaScript1.2>// === 1 === FONT, COLORS, EXTRAS...
  v_font='verdana';
  v_fontSize='12px';
  v_fontSizeNS4='12px';
  v_fontWeight='normal';
  v_fontColor='#000000';
  v_textDecoration='none';
  v_fontColorHover='#333333';//      | won't work
  v_textDecorationHover='none';//  | in Netscape4
  v_bgColor='transparent';
  // set [='transparent'] for transparent
  // set [='url(image_source)'] for image
  v_top=-13
  v_left=0;//  | defining
  v_width=400;//  | the box
  v_height=14;//  |
  v_paddingTop=-10;
  v_paddingLeft=0;
  v_position='relative';// absolute/relative
  v_timeout=4000;//1000 = 1 second
  v_slideSpeed=1;
  v_slideDirection=0;//0=down-up;1=up-down
  v_pauseOnMouseOver=true;
  // v2.2+ new below
  v_slideStep=3;//pixels
  v_textAlign='center';// left/center/right
  v_textVAlign='middle';// top/middle/bottom - won't work in Netscape4
   
  // === 2 === THE CONTENT - ['href','text','target']
  // Use '' for href to have no link item
  v_content = v_content;
  // ===
  v_ua=navigator.userAgent;v_nS4=document.layers?1:0;v_iE=document.all&&!window.innerWidth&&v_ua.indexOf("MSIE")!=-1?1:0;v_oP=v_ua.indexOf("Opera")!=-1&&document.clear?1:0;v_oP7=v_oP&&document.appendChild?1:0;v_oP4=v_ua.indexOf("Opera")!=-1&&!document.clear;v_kN=v_ua.indexOf("Konqueror")!=-1&&parseFloat(v_ua.substring(v_ua.indexOf("Konqueror/")+10))<3.1?1:0;v_count=v_content.length;v_cur=1;v_cl=0;v_d=v_slideDirection?-1:1;v_TIM=0;v_fontSize2=v_nS4&&navigator.platform.toLowerCase().indexOf("win")!=-1?v_fontSizeNS4:v_fontSize;v_canPause=0;function v_getOS(a){return v_iE?document.all[a].style:v_nS4?document.layers["v_container"].document.layers[a]:document.getElementById(a).style};function v_start(){var o,px;o=v_getOS("v_1");px=v_oP&&!v_oP7||v_nS4?0:"px";if(parseInt(o.top)==v_paddingTop){v_canPause=1;if(v_count>1)v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide()",v_timeout);return}o.top=(parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d)*v_d>v_paddingTop*v_d?parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d+px:v_paddingTop+px;if(v_oP&&o.visibility.toLowerCase()!="visible")o.visibility="visible";setTimeout("v_start()",v_slideSpeed)};function v_slide(){var o,o2,px;o=v_getOS("v_"+v_cur);o2=v_getOS("v_"+(v_cur<v_count?v_cur+1:1));px=v_oP&&!v_oP7||v_nS4?0:"px";if(parseInt(o2.top)==v_paddingTop){if(v_oP)o.visibility="hidden";o.top=v_height*v_d+px;v_cur=v_cur<v_count?v_cur+1:1;v_canPause=1;v_TIM=setTimeout("v_canPause=0;v_slide()",v_timeout);return}if(v_oP&&o2.visibility.toLowerCase()!="visible")o2.visibility="visible";if((parseInt(o2.top)-v_slideStep*v_d)*v_d>v_paddingTop*v_d){o.top=parseInt(o.top)-v_slideStep*v_d+px;o2.top=parseInt(o2.top)-v_slideStep*v_d+px}else{o.top=-v_height*v_d+px;o2.top=v_paddingTop+px}setTimeout("v_slide()",v_slideSpeed)};if(v_nS4||v_iE||v_oP||document.getElementById&&!v_kN&&!v_oP4){
  document.write("<style>.vnewsticker,a.vnewsticker{font-family:"+v_font+";font-size:"+v_fontSize2+";color:"+v_fontColor+";text-decoration:"+v_textDecoration+";font-weight:"+v_fontWeight+"}a.vnewsticker:hover{font-family:"+v_font+";font-size:"+v_fontSize2+";color:"+v_fontColorHover+";text-decoration:"+v_textDecorationHover+"}</style>");v_temp="<div "+(v_nS4?"name":"id")+"=v_container style='position:"+v_position+";top:"+v_top+"px;left:"+v_left+"px;width:"+v_width+"px;height:"+v_height+"px;background:"+v_bgColor+";layer-background"+(v_bgColor.indexOf("url(")==0?"-image":"-color")+":"+v_bgColor+";clip:rect(0,"+v_width+","+v_height+",0);overflow:hidden'>"+(v_iE?"<div style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:100%;height:100%;clip:rect(0,"+v_width+","+v_height+",0)'>":"");for(v_i=0;v_i<v_count;v_i++)
  v_temp+="<div "+(v_nS4?"name":"id")+"=v_"+(v_i+1)+" style='position:absolute;top:"+(v_height*v_d)+"px;left:"+v_paddingLeft+"px;width:"+(v_width-v_paddingLeft*2)+"px;height:"+(v_height-v_paddingTop*2)+"px;clip:rect(0,"+(v_width-v_paddingLeft*2)+","+(v_height-v_paddingTop*2)+",0);overflow:hidden"+(v_oP?";visibility:hidden":"")+";text-align:"+v_textAlign+"' class=vnewsticker>"+(!v_nS4?"<table width="+(v_width-v_paddingLeft*2)+" height="+(v_height-v_paddingTop*2)+" cellpadding=0 cellspacing=0 border=0><tr><td width="+(v_width-v_paddingLeft*2)+" height="+(v_height-v_paddingTop*2)+" align="+v_textAlign+" valign="+v_textVAlign+" class=vnewsticker>":"")+(v_content[v_i][0]!=""?"<a href='"+v_content[v_i][0]+"' target='"+v_content[v_i][2]+"' class=vnewsticker"+(v_pauseOnMouseOver?" onmouseover='if(v_canPause&&v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}' onmouseout='if(v_canPause&&v_count>1&&v_cl)v_TIM=setTimeout(\"v_canPause=0;v_slide();v_cl=0\","+v_timeout+")'":"")+">":"<span"+(v_pauseOnMouseOver?" onmouseover='if(v_canPause&&v_count>1){clearTimeout(v_TIM);v_cl=1}' onmouseout='if(v_canPause&&v_count>1&&v_cl)v_TIM=setTimeout(\"v_canPause=0;v_slide();v_cl=0\","+v_timeout+")'":"")+">")+v_content[v_i][1]+(v_content[v_i][0]!=""?"</a>":"</span>")+(!v_nS4?"</td></tr></table>":"")+"</div>";v_temp+=(v_iE?"</div>":"")+"</div>";document.write(v_temp);setTimeout("v_start()",1000);if(v_nS4)onresize=function(){location.reload()}}</SCRIPT>
  </center></td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></div>
  <hr><div id="chatbox"></div><div id="chatbox_footer" style="display: none;"><div id="chatbox_messenger">
  <hr>
   
  <form name="post" action="/chatbox/chatbox.forum" method="post" onsubmit="submitmsg('?archives=1');refresh_chatbox('?archives=1');return false;"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td class="row1"><div id="chatbox_messenger_form"><table cellspacing="0" cellpadding="0" height="22" width="100%" class="chatfootertable"><tr><td width="100%" align="left" style="padding-left: 4px;"><label><input type="text" id="message" name="message" size="35" maxlength="1024" class="post" autocomplete="off" style="width: 72%;background-image: url(http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/linhtinh/notice10.png);background-color: rgb(255, 255, 255);background-repeat: no-repeat;" onfocus="if(this.style.background!='none'){this.style.background=''}" onblur="if((this.style.background=='') && (this.value=='')){this.style.background='#fff url(http://i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/notice10.png) no-repeat'}"></label></td></tr><tr><td width="100%" align="left"><table cellspacing="7" cellpadding="0" border="0" style="line-height: 0px;" class="text-styles"><tr><td><input type="hidden" name="sbold" value="0"><input type="hidden" name="sitalic" value="0"><input type="hidden" name="sunderline" value="0"><input type="hidden" name="sstrike" value="0"><input type="hidden" name="scolor" id="scolor" value="#000000"><span class="gen" onclick="document.post.message.focus();"><input type="hidden" name="sent" value="" /><input type="submit" name="submit_button" value="SEND" id="submit_button" style="font-weight: bold;height:22px;" /></span></td><td><div id="divbold" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sbold.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('bold');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sbold.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" width="21" height="20" alt="Bold" title="Bold" /></div></td><td><div id="divitalic" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sitalic.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('italic');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sitalic.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif" width="21" height="20" alt="Ital." title="Ital." /></div></td><td><div id="divunderline" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sunderline.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('underline');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sunderline.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif" width="21" height="20" alt="Underl." title="Underl." /></div></td><td><div id="divstrike" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sstrike.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('strike');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sstrike.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif" width="21" height="20" alt="Strike" title="Strike" /></div></td><td><div id="divcolor" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectcolor(event);"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif" width="21" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" />
  <img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" id="show_color" alt="Màu font" title="Màu font" width="21" height="4" /></div></td><td><div id="divsmilies" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectsmilies(event);"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif" width="21" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /></div></td><td class="gen"><input onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=1', 1);" type="button" value="Refresh" title="Refresh" style="font-weight: bold;height:22px;"/></td><td class="chatbox-options"><div class="gen" id="chatbox_main_options"><span id="chatbox_option_autorefresh" onclick="refresh_chatbox('?archives=1');"><label for="refresh_auto">Auto refresh </label><input type="checkbox" name="refresh_auto" id="refresh_auto" checked="checked" style="background: transparent;" /></span></td></tr></table></td></tr></table></div></td></tr></table></form></div></div><script type="text/javascript">//<![CDATA[
  function CB_disconnect(){if ( connected ){ajax_connect('?archives=1', 'disconnect');clearInterval(refresh_interval);}else{ajax_connect('?archives=1', 'connect');try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 5000);} catch (err) {}}}if ( document.location.href.indexOf('chatbox', 1) == -1 ){$('#divcolor').css('display');$('#divsmilies').css('display');}var connected = false;var chatbox_updated = 1272030786;var chatbox_last_update = 1272030786;var template_color = '#000000';var refresh_interval;window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999; Init_pref();", 200);window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999;", 1000);if ( connected ){try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1')", 5000);} catch (err) {}}else{try {refresh_chatbox('?archives=1');} catch (err) { }}//]]></script></body></html>
   
  <style>
  input,textarea,select,#text_editor_iframe,textarea.inputbox {
  border:1px solid #A9B8C2 !important;
  -moz-border-radius:3px;
  border-radius:3px;
  font-size:11px;
  font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
  padding:1px 4px;
  }
   
  .button:hover,.mainoption:hover,input[type=submit]:hover,input[type=button]:hover,input[type=reset]:hover {
  border:1px solid #00C6D4 !important;
  color:#00C6D4;
  background-position:0 100%;
  }
   
  .button,.mainoption,input[type=submit],input[type=button],input[type=reset] {
  background:#F4F5F4 url(http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/CSS/tabbg110.png);
  padding:2px 5px;
  }
   
  .post-options {
  text-align:right;
  }
   
  .post-options img {
  cursor:pointer;
  vertical-align:middle;
  }
   
  input {
  text-indent:2px;
  }
   
  input.mainoption {
  background-color:#fafafa;
  font-weight:700;
  }
   
  input.liteoption {
  background-color:#fafafa;
  font-weight:400;
  }
   
  .helpline {
  background-color:#dee3e7;
  margin-left:210px;
  border-style:none;
  }
   
  button.button2,input.button2 {
  font-size:0.7em;
  border:1px solid #BCBCBC;
  width:auto !important;
  font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
  color:#000;
  background-repeat:repeat-x;
  background-color:#FAFAFA;
  background-image:url('http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/CSS/bg_but10.gif');
  background-position:top;
  overflow:visible;
  vertical-align:middle;
  padding:1px 0;
  }
   
  button.button2:hover,input.button2:hover {
  border:1px solid #dd6900;
  color:#dd6900;
  background-position:0 100%;
  }
   
   
  /* Chatbox-------------------------------------------------------------*/
  #frame_chatbox {
    border: none !important;
    }
  body.chatbox {
    padding: 1px 1px 1px 1px;
    margin: 0;
    background-color: #fff;
  min-width: 550px !important; 
  font: nomal 11px Tahoma;
  background-image: none;}
   
   
  #chatbox_header {
    height: 33px;
    }
  #chatbox_header.main-head {
    color: #dedfdf;
    background-color: #1f537b;
    }
  .chatbox-title,.chatbox-title a.chat-title {
    color: #dedfdf;
    text-decoration: none;
    }
  .chatbox-title {
    float: left;
    margin: 0;
    padding: 2px 5px 0 5px;
    width: 15em;
    }
  .chatbox-options {
    float: right;
    list-style: none;
    font-size: 11px;
    margin: 0.7em 0.5em 0.5em 0.5em;
    }
  .chatbox-options li {
    display:inline;
    }
  .chatbox-options li,.chatbox-options li a,.chatbox-options li label {
    color: #dedfdf;
    }
  #chatbox_messenger_form {
    margin: 10px 0 0 0;
  overflow: auto;
    }
   
  #chatbox {
  font-family: Tahoma;
  font-size: 12px;
    position: absolute;
    top: 40px;
    left: 2px;
    right: 1px;
    bottom: 68px;
    overflow: auto;
    line-height: 10px;
  background: #fff url(http://cB4.upanh.com/19.0.24859303.7xb0/untitled1.png) no-repeat right top;
    }
  #chatbox p {
    line-height: 1.2em;
    }
  .chatbox_row_1 {
    padding: 8px;
    background-color: #;
  padding: 3px;
  color: #b4d8b8;
  font-family: Tahoma;
  font-size: 12px;
    }
  .chatbox_row_2 {
    padding: 8px;
    background-color: #;
  border-top: 0px;
  border-bottom: 0px;
  padding: 3px;
  color: #b4d8b8;
  font-family: Tahoma;
  font-size: 12px;
    }
  .chatbox_row_3 {
   
    background-color: #;
  padding: 3px;
  color: #b4d8b8;
  font-family: Tahoma;
  font-size: 12px;
    }
  #chatbox_footer {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    }
  #message,#submit_button{
    border-width: 1px;
    }
   
  .fontbutton{
    cursor: pointer;
    text-align: left;
  border: 1px solid #A9B8C2 !important;
  -moz-border-radius: 3px; border-radius: 3px;font-size: 11px;
      font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;background: #F4F5F4 url(http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/CSS/tile_b11.gif);
    }
  .fontbutton_normal {
    background: #F4F5F4 url(http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/CSS/tabbg110.png);
    }
  .fontbutton_selected {
    border: 1px solid #00C6D4 !important;
  color: #00C6D4;background: #fff url(http://i1209.photobucket.com/albums/cc400/dothinh1105/CSS/tile_b11.gif);
    }
  .fontbutton_clicked {
    background: #959595;
    border: 1px solid #22229C;
    }
   
  /*Internet Explorer fixers and hacks for Chatbox *
  /* html #chatbox-members {
     
  /* IE expressions helping IE work in Standards mode */
  height: expression(( document.documentElement.clientheight ? document.documentElement.clientheight : document.body.clientheight) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) + "px");
    }
  * html #chatbox {
     
  /* IE expressions helping IE work in Standards mode */
  height: expression(( document.documentElement.clientheight ? document.documentElement.clientheight : document.body.clientheight) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) + "px");
    width: expression(( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 10) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 1) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 1.3) ) + "px");
    }
  * html #chatbox-footer {
   
  /* IE expressions helping IE work in Standards mode */
  width: expression(( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 0) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 0) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) + "px");
    }
  #chatbox_contextmenu {
    border: 2px solid black;
    background-color: #f4f9fd;
    }
  #chatbox_contextmenu p {
    margin:0;
    padding: 1px 4px;
    font-family: Tahoma;
    background: #fbfbfb;
    border-bottom:1px solid #777;
    }
  #chatbox_contextmenu p.hover {
    background: #f4f4f4;
    }
  #chatbox_contextmenu p.close {
    padding: 1px;
    font-size: 95%;
    color:#fff;
    background: url('');
    }
  #chatbox_contextmenu p.close img {
    vertical-align: middle;
    padding-left: 20px;
    }
  #chatbox_contextmenu a {
    color: #00569c;
      text-decoration: none;
      font-size: 95%;
    }
  #chatbox_contextmenu a:hover {
    color: ;
    }
  .date-and-time{font-size: 10px; color: gray;}
   
  a:link,a:active,a:visited {
      text-decoration: none;
      }
  a:hover{
    text-decoration: none !important;
      }
  a:hover{
  text-decoration: none!important;
      color : yellow;text-shadow:0 0 .2em black, 0 0 .2em black, 0 0 .2em black;
      }
   
  #message,#submit_button{
    border-width: 1px;
    }
  </style>


  rồi vào index_body tìm
  Code:

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  chèn code này trên

  Code:
  <iframe id="tabiframe" src="link trang html Chatbox" width="700" height="400px" scrolling="" frameborder="0"></iframe>

  Code:
  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết